Režim One Stop Shop (OSS) usnadňuje e‑shopům život

Máte eshop a prodáváte zákazníkům do zahraničí? Pak jste se možná setkali s povinností registrovat se k DPH v zemích EU v případě překročení stanoveného limitu. To už je naštěstí minulost, protože od 1. července 2021 došlo k výraznému zjednodušení při vykazování a odvodu DPH.

Přečtěte si, jak režim jednoho správního místa funguje a jak vám tato změna může pomoci.

Od 1. 7. 2021 došlo k rozšíření režimu Mini One Stop Shop (MOSS), který se novelou mění na One Stop Shop (OSS) neboli režim jednoho správního místa.

Díky novele se oblast plnění, u kterých je možné režim jednoho správního místa, výrazně rozšiřuje a zahrnuje i prodej zboží na dálku přes internetové rozhraní nebo platformy (tzv. ecommerce). Nový režim One Stop Shop tedy přináší výrazné usnadnění administrativy především internetovým prodejcům, kteří zboží prodávají konečnému spotřebiteli (nepodnikateli) v rámci EU. Ti už nyní nebudou muset sledovat hranice obratu v jednotlivých státech a po překročení limitu se registrovat k DPH zvlášť v jednotlivých členských státech.

Výjimku z režimu One Stop Shop i nadále tvoří prodej nového dopravního prostředku nebo prodej zboží s instalací či montáží. Na tyto prodeje není možné režim One Stop Shop aplikovat.

Snížení limitu pro odvod DPH

Jednou z nejvýraznějších změn novely zákona o DPH je snížení limitu, při jehož překročení je provozovatel e‑shopu povinen registrovat se k DPH v zemi spotřebitele. Limity byly dříve v členských zemích nastaveny individuálně ve výši od 35 000 do 160 000 €. Blíže jsme jejich nastavení v jednotlivých státech Evropské unie popisovali v článku Registrace k DPH a zahraniční bankovní účet při expanzi e‑shopu do zahraničí.

Nový limit je stanoven na úrovni 10 000 € a platí pro součet částek bez daně za souhrnný prodej spotřebitelům do všech členských zemí EU v rámci jednoho kalendářního roku. V roce 2021 se limit počítá i za prodeje uskutečněné už v období od 1. 1. do 30. 6. 2021.

Z povinnosti zdaňovat prodej zboží na dálku v místě spotřeby je udělena výjimka malým firmám, které působí pouze v jednom z členských států EU a jejichž prodeje v rámci kalendářního roku nepřekročí hraniční hodnotu 10 000 €. Tyto firmy mohou i nadále danit ve státě, z kterého zboží spotřebitelům zasílají. Limit 10 000 € lze vyjádřit i ekvivalentem v jiné národní měně. Pro přepočet se v takových případech aplikuje směnný kurz Evropské centrální banky ke dní 5. prosince 2017.

Zrušení osvobození od platby DPH u dovozu

Protože dlouhodobě dochází k nárůstu dovozu zásilek zboží nízké hodnoty do 22 €, dochází s novelou ke zrušení osvobození těchto zásilek od DPH. Od 1. července 2021 je tedy nutné při dovozu do EU ze třetích zemí (států mimo EU) provést standardní deklaraci na celním úřadě i u těchto malých zásilek.

Registrace k režimu One Stop Shop a správce daně

Registrace k režimu One Stop Shop je dobrovolná, ale vzhledem k výraznému snížení limitu lze očekávat, že o ni bude mezi provozovateli eshopů velký zájem. Podmínkou pro registraci je, že firma je osobou povinnou k dani a má platnou registraci k DPH (buď z titulu plátce daně nebo identifikované osoby). Firma současně nesmí mít registraci v rámci One Stop Shop v jiném členském státě EU.

Vyplnění podání přihlášky se provádí elektronicky prostřednictvím portálu MOJE Daně. S přihláškou je žadateli vytvořen přístup k aplikaci One Stop Shop a jeho údaje jsou automaticky předány všem členským státům EU (obdobně to probíhalo i v režimu Mini One Stop Shop). Jakmile je prodejce v systému One Stop Shop registrovaný, může zpracovávat a podávat přiznání k DPH pomocí evropského formuláře k přiznání DPH. Ale pozor, toto přiznání nenahrazuje běžné přiznání k DPH, je pouze jeho doplňkem pro plnění v režimu OSS.

Plátci daně mají prostřednictvím režimu One Stop Shop možnost odvádět daň do členských států souhrnně jediným podáním uskutečněným přes tuzemského správce daně, kterým v ČR i nadále zůstává Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. K němu se podává přihláška do systému OSS, zasílá se přiznání k DPH a platí daň z režimu OSS.

Pokud se plátci DPH k režimu One Stop Shop nezaregistrují, mají i nadále možnost odvádět DPH v unijních státech individuálně. Podmínkou však zůstává platná registrace v každé členské zemi prodeje. V obou případech se však DPH vždy vyměřuje podle sazeb platných v zemi koncového spotřebitele.

Zdaňovacím obdobím režimu One Stop Shop je vždy kalendářní čtvrtletí a daňové přiznání se podává nejpozději poslední den prvního měsíce v následujícím čtvrtletí. První daňové přiznání v režimu One Stop Shop tak má lhůtu 31. října 2021.

Snazší život pro provozovatele e-shopů prodávajících do zahraničí

Až do 1. července 2021 musel provozovatel eshopu neustále sledovat a v rámci jednotlivých zemí EU hlídat individuální limity. Při překročení limitu se pak v příslušné zemi musel registrovat k DPH, podat zde daňové přiznání a odvést daň podle pravidel této země, případně příslušnou zemi vykázat prostřednictvím režimu Mini One Stop Shop.

Nově stačí při prodeji do zahraničí hlídat celkovou částku bez DPH fakturovanou souhrnně do všech zemí EU. Což je výrazně snadnější. Určitou nevýhodou je nově nastavený limit ve výši 10 000 €. Ten je natolik nízký, že se bude týkat drtivé většiny eshopů zaměřených na zahraniční zákazníky.

Potřebujete k režimu One Stop Shop nějaké další informace? Nebo vás zajímají další služby spojené s administrativní a právním pomocí e‑shopům v zahraničí? Kontaktujte nás a specialisté NK Expand s vámi proberou vše, co vás ve spojitosti s expanzí e‑shopu do zahraničí zajímá.

Případové studie

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Zavolejte nám

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Napište nám e‑mail

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí